top of page

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Hatályos 2018. május 1-től

Az Adatkezelési Tájékoztató célja:
Benedek Ágota egyéni vállalkozó (London SE15 6DX, United Kingdom) - a továbbiakban szolgáltató - magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, természetesen kellő időben való értesítés mellett.
 

Az Adatkezelő (Szolgáltató)
A Szolgáltató neve:  Benedek Ágota (sole trader) / Herba Holistic
E-mail címe: contact@herbaholisitic.co.uk
Honlapjának címe: www.herbaholistic.co.uk
Telefonos ügyfélszolgálat: +447767946201
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: contact@herbaholitic.co.uk
Munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között
Adatvédelmi tisztviselő név: Benedek Ágota
Adatvédelmi tisztviselő email: contact@herbaholitic.co.uk
 

Az adatkezelés elvei:
A szolgáltató a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

* A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a szolgáltató az érintett felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
* A szolgáltató a személyes adatokat csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. 
* A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).
* A szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat – egyes, a jelen adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott eseteken kívül - harmadik félnek át nem adja. 
* A bizalmasan kezelt adatokhoz képest kivételt képeznek azok a statisztikailag összesített formában történő adatok, melyek az érintett felhasználók beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaznak, így ez nem minősül minődített adatkezelésnek, sem adat-továbbításnak.
* A szolgáltató bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a szolgáltató érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó nála elérhető személyes adatait.
* A szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
* A szolgltató az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a
személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
* A szolgáltató gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a szolgáltató minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
* Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a szolgáltató nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
* Az adatvédelmi elveknek való megfelelésért a szolgáltató felelős.
 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez:
* Benedek Ágota egyéni vállalkozó (szolgáltató, adatkezelő) felületein, feliratkozás, regisztráció, üzenetváltás által, Facebook hirdetések során történő látogatáskor megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.
* Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a szolgáltató számára.
* Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.
* Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a szolgáltató számára.
* Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például a contact@herbaholistic.co.uk email címre küldött kéréssel.

Hírlevélre feliratkozás és leíratkozás biztosítása:
* E-mail címed és neved megadásával feliratkozhatsz hírlevelemre. A hírlevélben alkalmanként marketinggel, szolgáltatással, vállalkozásom profiljába tartozó hírekkel, ajánlatokkal kapcsolatos információkat küldök.
* Minden e-mailben megtalálható a hírlevélről leiratkozási link
* Adataid az általad történő leiratkozáskor, illetve ha külön e-mailben jelzed nekem leiratkozási szándékodat a contact@herbaholistic.co.uk e-mailcímre, 24 órán belül törlöm, azt a továbbiakban nem tárolom.
 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Hírlevélküldés:
A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu
 

Célzott reklám megjelenítés:
Név: Facebook Inc.
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Telefon: +1 650-543-4800
E-mail: n/a
Weboldal: www.facebook.com
Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting)
 

Tárhely szolgáltatás:
Név: Wix
Cím: Tel Aviv (HQ), Israel 40 Namal Tel-Aviv st.
Telefon: n/a
E-mail: n/a
Weboldal: www.wix.com
Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
Tárhely szolgáltató adatédelmi irányelvei:  www.wix.com/about/privacy

bottom of page